නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l+ksiaika ue,a¨u


wjYH øjH

l+ksiaika .%Eï 250

fmd,a nEhla

wuqñßia lr,a 06

iqÿ Ækq ìla 06

.ïñßia weg fïi yekaola

f,dl= Ækq f.ähla

lrmsxpd

lyl=vq f;a ye¢ 1$2


idod.kakd wdldrh

l+ksiaika fidaod wjYH m%udKhg j;=r oud ;ïnd .kak' fmd,a isyskaj .d mfilska ;nd wuqñßia" iqÿÆkq" .ïñßia" lrmsxp iy Ækq ;,mhla f,i wUrd .kak'th ;ïnd.;a l+ksiaika n÷kg oud l,jï lr .kakd w;r;=r .d.;a fmd,a j,g lyl=vq tl;= lr tu ñY%Khgu oud fld, ue,a¨ula f,i l+rlska ye¢.dkak'l+ksiaika ;eïfnk úg ¨Kq ri wvq fyda jeä úh yels ksid mou n,d wjYH kï ¨Kq iaj,amhla tl;= lr lEug .kak'


iQmfõoskS

wreKd fndf;acq


Oïñl fyajdjiï