නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l+ksiaika f;ïmrdÿj


wjYH øjH

l+ksiaika .%Eï 200

lE,sñßia fïi ye¢ 02

î Ækq f.ähla

fmd,af;,a fïi ye¢ 04

rïfm - lrmsxpd

fldÉÑ lr,a lsysmhla

lyl=vq f;a ye¢ 1$2

;lald,s .%Eï 100

ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

l+ksiaika fidaod msßisÿlr j;=r fífrkakg ;nd rïfm lrmsxpd iuÕ Ækq isyskaj lmd .kak'fldÉÑ lr,a folg m,df.k ;lald,s fldgq yevhg lmd.kak'ueá n÷kla ,sm ;nd thg fmd,af;,a oud r;ajQ miq rïfm" lrmsxpd iuÕ l+ksiaika oud ne|.kak' l+ksiaika ne÷kq miq thg Ækq" fldÉÑ “ lE,sñßia" ly iy ri wkqj ¨Kq tl;=lr fyd¢ka l,jï lr Ækq ;eïnqKq miq wjidkfha lmd.;a l;ald,s tl;=lr fmdä fkdjkfia l,jï lr úkdä lsysmhla jid ;lald,s ;eïnqKq miq ksfjkakg yer fnda;,hl wiqrdf.k YS;lrKfha ;nd Tng Èk fol ;=kla wdydrhg tl;=lr .; yelsh'


iQmfõoskS

wreKd fndf;acq


Oïñl fyajdjiï