නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w,s.egfmar l%sï


wjYH øjH

² w,s.egfmar f.ä folla

² f,uka f.ähl hqI fmrd .kak

² ákalsß áka 1 1$2

² msá iSks fïi ye¢ 2

² ng¾ .%Eï 100


idod.kakd wdldrh

w,s.egfmar folg m,d weg bj;a lr uoh f;a yeka|lska iqrd.kak' iSks tl;= lr ;eáhlg oud ;=kS jk;=re m;a .dkak' f,uka hqI o tl;= lrkak' ákalsß .Eremamqjlska .id f.k bka wvla ñY%Khg tl;= lrkak' fyd¢ka ñY% lrkak' b;sß wvg ng¾ tl;= lr fyd¢ka .id f.k w,s.egfmar ñY%Khg Wäka oud YS;lrKfha ;nd wdydrhg .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr