නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w,s.egfmar îu


wjYH øjH

² w,s.eg fmar f.ä folla

² iSks ri wkqj

² lsß msá iaj,amhla

² j;=r

² wjYH mßÈ ¨Kq


idod.kakd wdldrh

w,s.egfmarj, uoh iQrd j;=r iuÕ íf,kavrhg oud .id .kak' msálsß ye¢ y;rla muK thg tlalr .id .kak' bkamiq iSks yd ¨Kq wjYH f,i fhdod .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr