නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ksú;s rgb¢ ñY% w,s.egfmar weg mdkh


wjYH øjH

² fyd¢ka meiS bÿKq w,s.egfmar weg 2

² rg bÈ .%Eï 100

² bÿKq flfi,a f.ä 03

² ksú;s fld< 04

² j;=r fldamam 03

² ¨Kq wjYH muKg

² iSks wjYH muK


idod.kakd wdldrh

uq,skau w,s.egfmar f.ä lmd weg f.k th fyd¢ka fidaod msßisÿ lr .kak' bkamiq w,s.egfmar weg len,sj,g lmd íf,kav¾ tllg oud l=vqlr .kak' rgbÈ" bÿKq flfi,a f.ä" ksú;s fld< o Bg tl;= lr fyd¢ka íf,kav¾ lr f.k w,s.egfmar iuÕ h<s íf,kav¾ lrkak' Bg j;=r fldamam 3 o tl;= lr ñY% lr .kak' oeka iqÿiq n÷klg oud ¨Kq yd iSks ñY% lr YS;lrKfha ;nd mdkhg .kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr