නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w,s.egfmar f;a mdkh


wjYH øjH

² fyd¢ka meiqKq w,s.egfmar weg 02

² iSks moug" ke;skï yl=re lene,a,la


idod.kakd wdldrh

w,s.egfmar weg fol fyd¢ka msßisÿ lr isyska len,sj,g lmd fi,aishia wxYl 120 l muK WIaK;ajfhka mehla muK fíla lr.kak' bkamiq fíla lr.;a w,s.egfmar lene,s íf,kavrhlg oud fyd¢ka l=vqlr .kak' ^fldams l=vq wdldrhg& oeka fï w,s.egfmar l=vqj, f;;ukh we;akï th bj;a jk;=re lnf,a oud u| WIaK;ajhlska fj,d.kak'


bkamiq tu l=vq iqÿiq fnda;f,alg oud iq<x fkdjÈk fia iS,a lr .kak' wjYH úg ke;skï f;a mdkh lrk fõ,djg f;a fjkqjg w,s.egfmar l=vq f;a yekaola muK j;=r fldamamhlg lj,ï lr mdkh lrkak' fu mdkh i|yd Tng iSks ñY% lr fyda yl=re úld mdkh l< yelshs'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr