නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uqx weg ñY% fo,a jExckh


wjYH øjH

² fo,a f.ähla

² ;ïnd.;a uqxweg .%Eï 200

² lmd.;a Ækqq .%Eï 50

² lmd.;a wuq ñßia lr,a 04

² wUrd.;a iqÿÆkq ìla 04

² wn weg f;a yekaola

² ;=kmy l=vq f;a ye¢ 2

² lyl=vq f;a ye¢ 1$2 hs

² rïfm" lrmsxpd " moug ¨Kq

² Èhlsß w~q fldamamhla

² ñálsß w~q fldamamhla


idod.kakd wdldrh

uqxweg ;ïnd mfilska ;nd.kak' oeka idudkH fo,a f.ähla f.k ukdj iqoao lr fmdä lE,sj,g lmd.kak' thg Èhlsß iy wksl=;a ish¨u øjH tlalr <sm ;nd ;ïnd .kak' ;ïnd .;a fo,aj,g oeka ;ïnd.;a uqx weg o tla lr thg ñálsß oud W;=rejd <sfmka nd.kak' bkamiq wuqñßia lE,s ñßia oud f;ïmrdÿ lr.kak'


iQmfõoS

m%idoa ks,ka; fmf¾rd


Oïñl fyajdjiï