නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fo,a wdku


wjYH øjH

² fyd¢ka meiqKq fo,a f.ähla

² lmd.;a iqÿÆkq ìla 04

² lrmsxpd b;a;la

² l=re÷fmd;= lE,s 01

² lr|uqx.= lrdnqkeá 04

² ly l=vq f;a ye¢ 1$2

² ñßia l=vq f;a ye¢ 01

² wn weg f;a ye¢ 01

² ;=kmyd f;a ye¢ 11$2

² W¿yd,a weg f;a yeÈ 1$2

² f;,a fïi ye¢ 01

² Èhlsß w~q fldamam 02

² ñálsß w~q fldamam 02

² lmd.;a ÆKq .%Eï 50


idod.kakd wdldrh

fo,a f.äh iqoao lr fmdä lE,sj,g lmd.kak'bkamiq ly ñY% ¨Kq j;=r fidaod.kak'oeka fuu fo,aj,g ñálsß oud fyd¢ka íf,kav¾ lr .kak'ke;skï ;ïnd fmdä lr .kak'fjk;a Ndckhla f.k <sm ;nd thg Èhlsß oud ish¨u ;=kmy j¾." ¨Kq"wuq ñßia oud W;=rejd .kak' l,ska íf,kav¾ lr.;a fo,a oud fyd¢ka ye¢ .dñka msi.kak'^;,mhla wdldrhg&

bkamiq Ndckhla f.k <sm ;nd thg f;,a oud r;a jkúg lrmsxpd lE,s ñßia wdÈh oud f;ïmrdÿ lr.kak'thg l,ska msi ilid .;a fo,a tlalr l,jï lr.kak'


iQmfõoS

m%idoa ks,ka; fmf¾rd


Oïñl fyajdjiï