නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fo,a frdá


wjYH øjH

² meiqKq fo,a f.ähla

² .d .;a fmd,a f.ä 1$2

² mdka msá .%Eï 750

² moug ¨Kq

² ySkshg lmd.;a f,dl= Ækq .%Eï 50

² ySkshg lmd.;a wuqñßia .%Eï 20

² moug j;=r


idod.kakd wdldrh

fo,a f.äh iqoao lrf.k ;rula fmdä lE,sj,g lmd ¨Kq oud fyd¢ka ;ïnd .kak' wk;=rej ksfjkakg yer fo,a w;ska fmdä lr.kak' fmdälr .;a fo,aj,g .d.;a fmd,a" ySkshg lmd.;a Ækq" wuq ñßia iy wksl=;a ish¨u øjH oud fyd¢ka wkd .kak' wk;=rej Bg msá iy moug j;=r oud frdà i|yd msá ñY%Kh wkd.kak' oeka idudkH frdá wdldrhg lnf,a mq¿iaid .kak'


iQmfõoS

m%idoa ks,ka; fmf¾rd


Oïñl fyajdjiï