ඉවුම් පිහුම්

ghs.¾ ulS frda,a


^ ñY% cmka lEula & le,S 8 lg lmd.kakd fuh tla wfhl=g fyda fofofkl=g m%udKj;a

wjYH foaj,a

 • úfYaIs; cmka n;a 106 .%Eï
 • uqyqÿ me<Eá j,ska idok ,o YSÜ n.hla
 • fgïmqrd biafida 2 hs
 • iamhsiS gQkd ïY%Kh
 • lshqlïn¾
 • w,sfmar
 • fgßhdls fidaia
 • g%*,a Ths,a
 • l¿ meye ud¿ ì;a;r $ jidì$ úfYaIs; b`.=re
 • ng m;=re ueÜ tlla
 • jidî $ úfYaIs; b`.=re
 • idod.kakd whqre

  m<uqj ngm;=re ueÜ tl f.k thg Wäka nori YSÜ tl ;nd .kak oeka .%Eï 106 l n;a ál fnda,hla wdldrhg idod nori fld<h u; ;nd uq¨ fld,hu jefik fia ;=kSlrf.k th n;a hgg isák fia yrjkak'oeka neo.;a biaika w,sfmar lshqlïn¾ nori fld,h Wäka ia:dk .;lr frda,a lr.kak' oeka iod.;a frda, Wäka spicy tuna ñY%Kh w;=rd .kak miqj ngm;=re ueÜ tflka th taldldrj yevlr .kak miqj len,s 8 lg lmdf.k È.Ü ms`.dkg w;=rd fidaia oud ms<s.kajk'

  යුටියුබ් වීඩියෝව

  Ydka; wkqrdO
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾

  wix. m%Nd;a
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾