නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iSsks ;ejrE fo,a ;Sre


fo,aj,ska w;=remila jqK;a yod.kak mq¿jka' iuyr úg Tn fo,aj,ska ieliQ w;=remi wdydrhg f.k ;sfnkakg mq¿jka' n,kak fï iSsks ;ejre fo,a ;Sre fudk;rï rihs o lsh,d'


wjYH øjH

² fyd¢ka meiqKq f.ähla

² iSks .%Eï 250

² j;=r w~q fldamam 1$2

² neo .ekSug wjYH f;,a


idod.kakd wdldrh

fo,a f.äh iqoaolr isyska ;Srej,g iSrefjka lmd.kak' tf,i lmd.;a fo,a ;Sre r;a f;f,a rkajka mdg jk;=re neo.kak' wk;=rej fjk;a Ndckhlg iSks iy j;=r oud WKq lr .kak' m;a me‚ moug wd miq neo.;a fo,a ;Sre fkdlfvk fia l,jï lr.kak'


iQmfõoS

m%idoa ks,ka; fmf¾rd


Oïñl fyajdjiï