නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldiaweg jfâ


wjYH øjH

fldiaweg 75

r;=Ækq .%Eï 50

fldÉÑ lr,a 10

Wïn,lv lE,s .%Eï 25

ri wkqj ¨Kq

neo .ekSug f;,a

idod.kakd wdldrh

fldiaweg fyd¢ka ;ïnd jxf.äfha oud l=vd len,s isák fia fldgd.kak' thg r;= Ækq" fldÉÑ ySkshg lmd oudf.k Wïn,lvo oud ri wkqj ¨Kq tl;=lr .=,sidod .eUqre f;f,a neo .kak'


iQmfõoS

m%idoa ks,ka; fmf¾rd


Oïñl fyajdjiï