නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldiaweg lÜ,Ü


wjYH øjH

fldiaweg 50

w¾;dm,a .%Eï 100

f,dl= Ækq f.ähla

wuqñßia lr,a 05

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

wn l=vq iaj,amhla

lyl=vq iaj,amhla

lrmsxpd

lv,msá 150

riwkqj ¨Kq

ì;a;r 02

neo .ekSug f;,a

mdkal=vq

ieuka .%Eï 150

lE,sñßia fïi ye¢ 02


idod.kakd wdldrh

fldia weg ;ïnd len,s ysák fia fldgd.kak'w¾;dm,a w,h ;ïnd j;=r iaj,amhla oud íf,kaâ lr.kak'lrmsxpd" Ækq" wuqñßia l=vdjg lmd mfilska ;nkak'm<uqj fldia weg j,g íf,kaâ lr.;a w, oud wkd .kak' n÷kla ,sm ;nd thg fmd,af;,a oud r;ajQ miq lmd.;a Ækq" lrmsxpd" wuqñßia" .ïñßia l=vq" lyl=vq" lE,sñßia iu. ri wkqj ¨Kq tl;= lr f;ïmrdÿ lr .kak' th f;ïmrdÿ ù f.k tk w;r;=r ieuka fmdälr thg tl;= lr wkd.;a fldiaweg iy w, ñY%Kh oud fyd¢ka l,jï lr ¨Kq mou n,d ,sfmka bj;g f.k .=,s idod.kak' ì;a;r fyd¢ka îÜlr thg lv, msá oud negrhla idod f.k .=,slr.;a lÜ,Ü negrhg oud mdkal=vq ojgd .eUqre f;f,a neo.kak'

iQmfõoS

m%idoa ks,ka; fmf¾rd


Oïñl fyajdjiï