නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldiaweg nhsÜ


wjYH øjH

fldia weg 50

f,dl= Ækq f.ähla

wuqñßia lr,a 5

rïfm - lrmsxpd

lE,s ñßia fïi ye¢ 2

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

ri wkqj ¨Kq

lyl=vq iaj,amhla

fmd,af;,a

idod.kakd wdldrh

fldia weg iqoao lr folg lmd f.k ¨kQ iy lyl=vq oud msájk fia ;ïnd .kak' n÷kla ,sm ;nd fmd,af;,a oud r;ajQ miq l,ska ;ïnd .;a fldia weg j,g rïfm lrmsxpd oud neo.kak'wk;=rej thg Ækq iy wuqñßia lmd oud nefokakg yer tA iu.u lE,sñßia" .ïñßia l=vq tl;= lr fyd¢ka lj,ï lr ¨Kq mou n,d ,sfmka bj;g .kak'

iQmfõoS

m%idoa ks,ka; fmf¾rd


Oïñl fyajdjiï