නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq pÜks


wjYH øjH

² iqÿÆkq .%Eï 250

² f;,a fïi ye¢ 03

² wn f;a yekaola

² W¿÷ f;a ye¢ 02

² ishU,d f;a ye¢ 02

² úh<s ñßia lr,a 8

² ¨Kq


idod.kakd wdldrh

iqÿ¨kq fmd;= bj;alr iqoaolr isyskaj lmd .kak' mEka tlla <sm ;nd f;,aj,ska fïi ye¢ 2 la oud th r;a jQ miq W¿÷ tl;= lrkak' th ne§f.k tk úg lmd.;a iqÿÆkq iy úh<s ñßia tl;= lr rkajka meyehg yefrk ;=re neo.kak' tA wjia:dfõu ishU,d o tl;=lr <sfmka nd ksfjkakg yer íf,kav¾ lr.;a iqÿÆkq ñY%Kh thg oud lj,ï lr ri wkqj ¨Kq tl;= lr ksjqKq miq fnda;,hl wiqrd.kak'


iQmfõ§ iqmqka fiõjkao


Oïñl fyajdjiï