නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq iqma


wjYH øjH

² iqÿÆkq .%Eï 150

² f,dl=Ækq f.ähla

² lrmsxpd

² .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

² ri wkqj ¨Kq

² lE,sñßia f;a ye¢ 1$2

² ng¾ fïi ye¢ 1 1$2

² fldaka*a,j¾ fïi ye¢ 1

² j;=r fldamam 2 1$2


idod.kakd wdldrh

iqÿÆkq fmd;=yer fidaod isyskaj lmd.kak' f,dl= Ækq f.äh o tA wdldrhg lmd mfilska ;nkak' mEka tlla <sm ;nd ng¾ fïi yekao oud Èh jQ miq iqÿÆkq oud neo.kak' th nefok w;r;=r fldaka*a,j¾ yekao j;=r fldamam Nd.hl Èhlr .kak' u|la .eUqre Ndckhla f.k th <sm ;nd neo.;a iqÿ¨kq iuÕ Èhlr.;a fldaka*a,j¾ oud Wl= jk;=re úkdä 2 la muK ye¢ .d .kak' ±ka thg b;sß j;=r fldamam fol oud tA wjia:dfõu .ïñßia" lrmsxpd ,shd.;a f,dl=Ækq" lE,sñßia tl;= lr úkdâ myla muK ;eïfnkakg yer ri wkqj ¨Kq tl;= lr WKq WKqfõu ms<s.kajkak'iQmfõ§ iqmqka fiõjkao


Oïñl fyajdjiï