නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq f;ïmrdÿj


wjYH øjH

² iqÿ Ækq .%Eï 250

² r;= Ækq .%Eï 50

² wuqñßia lr,a 05

² neomq ;=kmy fïi ye¢ 01

² ly f;aye¢ 1$4

² .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4

² ng¾ fïi ye¢ 03

² rïfm" lrmsxpd

² l=re÷ fmd;= lene,a,la

² W¿yd,a f;a ye¢ 1$2

² Wïn,lv len,s .%Eï 25

² ri wkqj ¨Kq

² fmd,alsß fldamam 1$2


idod.kakd wdldrh

iqÿÆkq iqoao lr fidaod folg m,d .kak' r;= ÆKq iy wuqñßia isyskaj ,shd.kak' ueá n÷kla <sm ;nd lmd.;a iqÿÆkq wuqñßia" r;=Ækq thg oud neomq ;=kmy" ly" .ïñßia" rïfm lrmsxpd iy ri wkqj ¨Kq tl;= lr fmd,alsß oud lsß ysf|k ;=re ;ïnd .kak' mEka tlla <sm ;nd thg ng¾ oud W¿yd,a" Wïn,lv" l=re÷ fmd;= oud fyd¢ka r;a jQ miq l,ska idod .;a iqÿÆkq ñY%Kh thg oud f;ïmrdÿ jQ miq fïihg hjkak'


iQmfõ§ iqmqka fiõjkao


Oïñl fyajdjiï