නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq uqrelal=


wjYH øjH

² we,aj;=frka wkd.;yels b¢wdmam msá fldamamhla

² lv, msá fldamam 1$2

² iqÿÆkq ìla 20

² ud.ßka fïi ye¢ 02

² neo.ekSug f;,a

² ri wkqj ¨Kq

² ñßia l=vq iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

iqÿ¨kq iqoaolr íf,kavrhg oud j;=r tl;= lr íf,kaâlr fmrdf.k tu j;=frka b¢wdmam msá iy lv, msá tlg oud wkd .kak' thg ud.ßka fïi ye¢ folla tl;= lr .kak' ud.ßkaj, ¨Kq ;sfnk ksid wu;rj ¨Kq tl;= lr .ekSu m%fõifuka l< hq;= w;r wkd.;a msá ñY%Kh b¢wdmam msá ñY%Khg iudk úh hq;=h' f;,a <sm ;nd r;a jQ miq b¢wdmam jxf.ähg uksmsÜgq idod .ekSug Ndú; lrk ;rula úYd, isÿre iys; ;yvqj iúlr ñY%Kh mqrjd r;a jQ f;,g b¢wdmam j;alrk wdldrhg rjqï lsysmhla j;alr rkajka mdg jk;=re neo .kak' neo.;a uqrelal= f;,a fífrkakg yer ñßia l=vq ouñka l=vd len,s f,i fmdä lr.kak'


iQmfõ§ iqmqka fiõjkao


Oïñl fyajdjiï