නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq nhsÜ


wjYH øjH

² iqÿÆkq .%Eï 250

² lv,msá .%Eï 100

².ïñßia l=vq f;a ye¢ 1

² ly l=vq f;a ye¢ 1$2

² ri wkqj ¨Kq

² ng¾ fïi ye¢ 4

² ì;a;rhla

² ñßial=vq f;a ye¢ 01

² neo.ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh

iqÿÆkq iqoaolr W;=rk j;=rg oud úkdâ 3 - 4 la ;eïfnkakg ;nd j;=r fífrkakg mfilska ;nkak' ì;a;rh fyd¢ka .id lv, msáj,g oud ng¾ fïi ye¢ 4 .ïñßia" ¨Kq" ñßia l=vq" lyl=vq oud ñY%lr negrhla idod .kak' ;ïnd.;a iqÿÆkq thg oud negrh fyd¢ka ojgd f;,a ;dÉÑfha oud rkajka mdg jk;=re neo.kak'


iQmfõ§ iqmqka fiõjkao


Oïñl fyajdjiï