නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iqÿÆkq wÉpdre


wjYH øjH

² iqÿÆkq 250

² wuqñßia lr,a 10

² wn f;a ye¢ 02

² b`.=re lene,a,la

² lyl=vq f;a ye¢ 1$2

² l¨ÿre f;a ye¢ 1$2

² ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

² ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

² uqrex.d fmd;a;la

² úkdlsß fldamamhla

² fmd,af;,a iaj,amhla

² .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

² ¨Kq moug

² iSks iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

iqÿÆkq fmd;= bj;alr fidaod f.k j;=r fífrkakg ;nd ñßia fidaod folg m,d.kak' wn" b`.=re" ly" l¨ÿre" ñßia l=vq" .ïñßia iy uqrex.d fmd;a; úkdlsß iaj,amhla tlalr íf,kav¾ lr ;,mhla idod.kak' f;,a <sm ;nd r;a jQ miq iqÿÆkq úkdä ;=kla neo.kak' wuq ñßia o úkdä ;=kla neo.kak' ueá j<|la <sm ;nd thg úkdlsß oud r;aùf.k tk w;r;=r íf,kaâ lr.;a l=¿nvq ;,mh oud lj,ï lr.kakd w;r;=r iSks iy ri wkqj ¨Kq tl;=lr <sfmka nd ksfjkakg yer neo.;a iqÿÆkq iy wuqñßia tl;= lr ojia fol ;=kla jid ;nd lEug .kak'


iQmfõ§ iqmqka fiõjkao

Oïñl fyajdjiï