ඉවුම් පිහුම්

fgïmqrd fjðgn,aia


wjYH foaj,a

 • lerÜ lE,s 2 hs
 • jïngq lE,s 2 hs
 • fndaxÑ lr,a 2 hs
 • w, lE,s 2 hs
 • n;, lE,s 2hs
 • ÆKq ßka.aia 2 hs
 • fgïmqrd msá
 • fgïmqrd neg¾
 • fgïmqrd fidaia
 • idod.kakd wdldrh

  by; i`oyka lrk ,o t<j¿ ish,a, fgïmqrd msá ojgd f.k miqj fgïmqrd neg¾ tlg oud .kak miqj m<uqj w, lE,s f;,g oud .kak' w, ;rula neÿKq miq wkqms<sj,ska lerÜ n;, fndakaÑ jïngq iy wjidkfha ÆKq oud rkajka meyeh tk;=re neo.kak miq neo.;a ish,a, msrñvhla wdldrhg wiqrd fgïmqrd fidaia iu. ms<s.kajkak'

  යුටියුබ් වීඩියෝව

  Ydka; wkqrdO
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾

  wix. m%Nd;a
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾