නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rg lcq fvj,a


wjYH øjH

rglcq .%Eï 500

wUrd.;a bÕ=re .%Eï 10

wUrd.;a iqÿÆkq .%Eï 10

fmdähg lmd.;a r;=Ækq .%Eï 50

fmdähg lmd.;a wuq ñßia lr,a 04

;lald,s fidaia ñ’,S 50

fiadhd fidaia ñ’,S 10

iSks .%Eï 05

neo.ekSug f;,a

lE,s ñßia .%Eï 10


idod.kakd wdldrh

rg lcq r;ajQ .eUqre f;f,a neo.kak'iqÿiq j<|la ,sm;nd thg f;,a fïi ye¢ 2 la oud r;ajk úg thg bÕ=re" iqÿÆkq" r;=Ækq yd wksl=;a ish¨u øjH oud f;ïmrdÿ lr.kak'bka miqj thg neo.;a rglcq oud l,jï lr WKq WKqfjkau lEug .kak'


wdydr .fõIl

úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr