නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rg lcq fodais


wjYH øjH

lnf,a neo.;a rg lcq .%Eï 500

lnf,a neo.;a ;, .%Eï 100

iSks .%Eï 400

j;=r w~q fldamam 01

ng¾ f;a ye¢ 02

l=re÷ lE,s 01


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla ,sm;nd thg iSks iy j;=r tl;= lr.kak' thgu l=re÷ lE,a,o tl;=lr fyd¢ka W;=rjd .kak'ñY%Kh Wl=fõf.k tk úg thg ng¾ iy rglcq" ;, tl;= lr fyd¢ka ye¢.dkak'bkamiqj th iqÿiq ;eáhlg oud ;=kSlr lE,sj,g lmd.kak'


wdydr .fõIl

úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr