නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rg lcq iïfnda,


wjYH øjH

rglcq .%Eï 250

.d.;a fmd,a .%Eï 100

foys f.ähl biau

moug ¨Kq

.ïñßia l=vq f;aye¢ 01

ñßia l=vq f;aye¢ 02


idod.kakd wdldrh

rg lcq iy fmd,a fyd¢ka wUrd .kak'bkamiqj ñßia iy .ïñßia tl;= lr fyd¢ka wUrd .kak' thg foys iy ¨Kq tl;= lr fyd¢ka wkd.kak'


wdydr .fõIl

úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr