නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wuq rglcq lsrg


wjYH øjH

iqoao lr.;a rglcq .%Eï 250

ñálsß w~q fldamam 02

r;= Ækq f.ä 05

wuq ñßia lr,a 04

iqÿÆkq ìla 04

lrmsxpd b;s 01

wUrd.;a wn f;a ye¢ 1$2

ly l=vq f;a ye¢ 1$2

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 01

moug wjYH ;rï j;=r

moug ¨Kq


idod.kakd wdldrh

rg lcq fmd;= bj;alr meh 3-4 la we,a j;=f¾ fmdÕjd .kak'bkamiqj iqÿiq j<|lg oud thg lmd.;a r;=Ækq" wuqñßia" iqÿÆkq iy wksl=;a ish,a,u oud j;=r tl;= lr ;ïnd .kak'j;=r .;sh ys÷kq miq ñálsß iy moug ¨Kq tl;= lr kgjd .kak'


wdydr .fõIl

úOdhl iQmfõ§

iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr