නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

m%xY l%uhg mdka fgdaiaÜ


wjYH øjH

² mdka fm;s 08

² fyd|ska .id.;a ì;a;r 02

² lsß fldamam 1$4

² ls;=,a me‚ fïi ye¢ 04

² msiSu i|yd ng¾ iaj,amhla

² ri wkqj ¨Kq

² whsiska Iq.¾ iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

lsß" ls;=,a me‚" ¨Kq iy ì;a;r fyd¢ka ñY% lr idod.;a ñY%Kfhys mdka fm;s fyd¢ka fmdÕjd .kak' fkdkaiaála mEka tlla <sm ;nd thg ng¾ tl;= lr ilia lr .;a mdka fm;s tu ng¾j, rkajka meye jk;=re fyd¢ka msi.kak' ms<s.ekaùug fmr whsiska Iq.¾ iaj,amhla Wäka bi .kak'


úOdhl iQmfõ§

bfrdaIka úfÊj¾Ok


Oïñl fyajdjiï