නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w¾;dm,a yEIa


wjYH øjH

² w¾;dm,a .%Eï 250

² î Ækq .%Eï 50

² neo .ekSug f;,a

² ri wkqj ¨Kq

² .ïñßia l=vq iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

w¾;dm,a fyd¢ka msßiqÿ lr f.k ¨Kq oud úkdä 10la muK ;ïnd .kak' bkamiq w¾;dm,aj, fmd;a; bj;alr f.k th isyskaj .d .kak' thg ¨Kq yd .ïñßia ñY%lr th iu m%udKfha fldgiaj,g fjka lrf.k bkamiq Tng leu;s yevhlg ilia lr.kak' ilia lr .;a ñY%Kh rkajka meye jk;=re .eUqre f;f,a neo.kak'


úOdhl iQmfõ§

bfrdaIka úfÊj¾Ok


Oïñl fyajdjiï