නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

frdaiaÜ jÜglald iauQ;s


wjYH øjH

² jÜglald .%Eï 500

² kejqï t<lsß fldamam 03

² bÿKq flfi,a f.ä 02

² ó lsß fïi ye¢  04

² whsia lshqíia fldamam 1$2

² ls;=,a me‚ fïi ye¢  04

² jeks,d tikaia f;a ye|s 01

² l=re÷ l=vq f;a ye¢ 1$4


idod.kakd wdldrh

jÜglald fmd;a; bj;a lr uOHu m%udKfha len,s lmd WIaK;ajh wxYl 180 úkdä 40 muK fíla lr.kak' thg flfi,a" ó lsß oud m,ama tlla iod .kak' idod .;a ñY%Khg whsia lshqíia" ls;=,a me‚" jeks,d tikaia iy l=re÷ l=vq oud fyd¢ka ñY% lr fmrd ms<s.kajkak'


úOdhl iQmfõ§

bfrdaIka úfÊj¾Ok


Oïñl fyajdjiï