නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r iy t<j¿ u*ska


wjYH øjH

² ì;a;r 04

² kejqï t<lsß fldamam 1$4

² ¨Kq iaj,amhla

² isyskaj lmd.;a t<j¿ fldamam 1$2

² isyskaj .d.;a Öia fldamam 1$4


idod.kakd wdldrh

u*ska mEkaj, fyd¢ka ng¾ ;jrd f.k thg Öia" t<j¿ ñY%lr wvla muK tl;= lrkak' fyd|ska .id.;a ì;a;rj,g ¨Kq ñY% lrkak' bkamiq th t<j¿ iy Öia oud.;a u*ska mEka tlg wÕ,a ld,la muK b;sß jkfia j;a lr.kak' WIaK;ajh wxYl 180 úkdä 20 muK fuh fíla lr .kak'


úOdhl iQmfõ§

bfrdaIka úfÊj¾Ok


Oïñl fyajdjiï