නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

W¿÷ jfâ


wjYH øjH

² W÷ .%Eï 250

² Wïn,lv l=vq fïi ye¢ 1 1$2

² .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1 1$2

² r;=Ækq .%Eï 75 ^isyskaj ,shd.kak&

² lrmsxpd b;s 01 ^isyskaj ,shd.kak&

² wjYH muKg ¨Kq

² jfâ ne§ug f;,a


idod.kakd wdldrh

m<uqfjkau W÷ fidaod .rd fyd¢ka wUrd .kak' Tng yelskï íf,kav¾ lr .ekSug o yelshs' fuys§ W÷ ñY%Kh >klug ;sìh hq;=h' ñY%Kh Èhdre fkdlr .; hq;= nj u;l ;nd.kak'

wUrd ilid .;a W÷ ñY%Khg lrmsxpd" ¨Kq moug" r;=Ækq wdÈh oud fyd¢ka wkd .kak' mssá ñY%Kfhka ál ál f.k ;rula ;=ks tfy;a >klug isák fia jfâ idod .kak' tf,i idod.;a jfâj, ueo ys,la ilid .kak' oeka f;,a ;dÉÑhla <sfma ;nd r;a jQ tu .eUqre f;f,a jfâ neo.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr