නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq jfâ


wjYH øjH

² lv, mßmamq .%Eï 500

² wuqñßia .%Eï 200

² r;=Ækq .%Eï 50

² moug ¨Kq

² ly moug

² Wïn,lv l=vq fïi ye¢ 1 1$2

² iQÿre f;a ye¢ 01

² lrmsxpd b;s 01 ^isyskaj lmd .kak&


idod.kakd wdldrh

fidaod .rd .;a lv, mßmamq mehla muK fmfÕkakg oud miqj isyska lE,s isák fia .f,a wUrd .kak' thg isyskaj lemQ r;=Ækq" wuqñßia iuÕ iqÿ ly lmd.;a lrmsxpd" Wïn,lv l=vq o fhdod fyd¢ka ñY% lr.kak' Bg ¨Kq o moug tl;= lrkak' fuys§ ¨Kq j;=r fjkqjg ¨Kq l=vq fhdod .; yels kï jvd;a iqÿiqhs' ukao Tn idod.kakd ñY%Kh >klug ;sìh hq;= neúks' tf,i idod.;a mßmamq ñY%Kh Tn leue;s m%udKh fnda, idod .kak' f;,a ;dÉÑhla <sm ;nkak' th fyd¢ka r;a jQ miq l,ska fnda, idod .;a mßmamq w;a, u; ;nd hka;ï ;o lr .eUqre f;f,a neo.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr