ඉවුම් පිහුම්

Ys%ïma fgïmqrd frda,a


wjYH foaj,a

 • neo.;a biaika 2 la
 • fgïmqrd msá
 • fgïmqr neg¾
 • m<uqj biaika neo.kak’
 • uqyqÿ me<Eá j,ska idok ,o fkdß YSÜ Nd.hla
 • iqYS rhsia
 • neo.;a ;,
 • w,sfmar
 • lshqlïn¾
 • jidì $ msl,a lrk ,o b`.=re
 • idod.kakd wdldrh

  m<uqj WK m;=re ^ bamboo mat & ueÜ tl f.k ta u; fkdß YSÜ tl ;nd .kak ' oeka idod.;a úfYaYs; cmka n;a .%Eï 106 n;a fnda,hla wdldrhg idod fkdß fld<fha yß ueo ;nd iïmQ¾K jefik fia ;=kSlr.kak' ó,.g neo.;a biaika " w,sfmar"lshqlïn¾ th u;a w;=rd frda,a lr.kak ' miqj idod.;a frda, lE,s 8 lg lmd jidì$úfYaYs; b`.=re iy fidahdfidaia iu. ms,s.kajkak '

  Ydka; wkqrdO
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾

  wix. m%Nd;a
  m%Odk iQmfõ§
  Edo cmkSia friagqrkaÜ l,ïnq isÜ fikag¾