නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uqx weg jfâ


wjYH øjH

² fmdÕjd.;a uqx weg yqKavq 1 1$2

² jfâ ne§ug f;,a

² ñßia lE,s f;a ye¢ 01

² lrmsxpd b;s 1 ^isyskaj lmd.kak&

² r;=Ækq .%Eï 50 muK

² ;,d.;a iqÿÆkq ìla 03$04


idod.kakd wdldrh

uq,ska uqx weg fidaod .rd isyskaj wUrd .kak' th >klug ;sìh hq;= nj u;l ;nd .kak' Bg ¨Kq l=vq o tl;= lrkak' lrmsxpd" r;=Ækq wuqñßia o lE,sñßia o tl;= lrkak' l=vd .=,s idod f.k f;,a ;dÉÑhla <sm ;nd r;a jQ miq neo .kak' fuys§ wu;l fkdl< hq;= foh kï uqxweg jfâ n¢oa§ <ssfma .skaor u| mu‚ka ;nd .; hq;=h'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr