නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

flfi,a uqj jfâ


wjYH øjH

² idudkH ;rfï flfi,auqj 01

² Wïn,lv fïi ye¢ 01

² idudkH m%udKfha fldÉÑ lr,a 02

² r;=Ækq .%Eï 100

² lrmsxpd b;s 02

² mßmamq .%Eï 250


idod.kakd wdldrh

flfi,auqjh fyd|g fidaokak' Bg miq th b;d isyskaj ,shd.kak' tf,i lmd.;a flfi,auqjh W;=rk j;=rg oud úkdä 5 la muK fõ,d ;nd .kak' oeka tys j;=r fírd yer ñßia .f,a fyda jxf.ählg oud ;rula ;,d.kak' tf,i ;,d.;a flfi,a uqjj,g mßmamq ál o fidaod ñßia .f,ka wUrd tl;= lr.kak' thg ,shd.;a lrmsxpd" fldÉÑ ñßia" Wïn,lv o tl;= lrkak' fuu ñY%Khgu moug ¨Kq o ñY%lr ish,a, ñY%jk fia tlg wkd.kak' miqj fuu ñY%Kh ;uka leu;s m%udKhg .=,slr ;rula me;s,sj jvh idod f;,a ;dÉÑhla <sm ;nd fyd¢ka r;a jQ miqj rkajka mdg jk;=re jvh neo.kak'


úOdhl iQmfõ§

iqñ;a rx.k


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr