නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fk¨ï w, iïfnda,h


wjYH øjH

fk¨ï w, .%Eï 250

f,dl= Ækq f.ähla

wuqñßia lr,a 05

.ïñsia l=vq f;a ye¢ 1$2

ri wkqj ¨Kq

;lald,s f.ä 2

Wïn,lv len,s .%Eï 25

foys hqI f;a ye¢ 01

idod .kakd wdldrh

fk¨ï w, fidaod mssßisÿlr len,s lmd ¨Kq oud ;ïnd .kak'Ækq" wuqñßia" ;lald,s isyskaj lmd mfilska ;nd ;ïnd.;a fk¨ï w, isyska fm;s f,i lmd thg tl;=lr .ïñßia l=vq" Wïn,lv iy foys hqI tl;=lr wkd.kak'


iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl


Oïñl fyajdjiï