නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fjkiau rihl jÜglald lßh


wjYH øjH

jÜglald .%Eï 500

ñá lsß fldamam 01

Èhlsß fldamam 01

ly f;a ye¢ 1$2

ri wkqj ¨Kq

rïfm-lrmsxpd

iqÿ Ækq ìla 05

.ïñßia f;a ye¢ 01

wuq;=kmy f;a ye¢ 01

l=vd bÕ=re lene,a,la

idod .kakd wdldrh

jÜglald len,sj,g lmd fidaod n÷klg oud ly" wuq;=kmy" rïfma-lrmsxpd iy ri wkqj ¨Kq oud Èhlsß fldamamh oud ;eïfnkakg ;nd .ïñßia" iqÿ Ækq iy bÕ=re lene,a, fyd¢ka wUrd .kak'jÜglald ;eïnqk miq wUrd.;a bÕ=re iqÿ Ækq thgoud lj,ï lr Wl=lsß fldamamh oud W;=rjd .kak'fuys rih fjkia jkafka bÕ=re" iQÿ Ækq .ïñßiaj,ska ksid th jÜglald ;eïnqkdg miq tl;= l< hq;=h'


iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl


Oïñl fyajdjiï