නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;s;a; ke;s ;síngq ue,a¨u


wjYH øjH

;síngq .%Eï 250

.d.;a fmd,a ñgla

ly l=vq f;a ye¢ 01

wuq;=kmy f;a ye¢ 1$2

ri wkqj ¨Kq

wn iaj,amhla

r;= Ækq f.ä 05

fldÉÑ lr,a lsysmhla

rïfm - lrmsxpd

iqÿ Ækq ìla 04

f;,a fïi ye¢ 02

idod .kakd wdldrh

m<uqj ;síngq keá lvd fidaodf.k n÷klg oud ¨Kq iy ly l=vq oud ;ïnd .kak' fmd,aj,g ly l=vq f;a ye¢ 1$2 ¨Kq l=vq f;a ye¢ 1$2 iy fldÉÑ oud wUrd .kak';ïnd .;a ;síngq kEô,shlg oud yekaolska fyd¢ka fmdälrkak' n÷kla ,sm ;nd f;,a fïi ye¢ fol lmd.;a r;= Ækq tl;= lr f;ïmrdÿ lr.kak' tAjd neof.k tk úg wUrd.;a fmd,a ñY%Kh iy ;síngq tl;= lr fyd¢ka l+re.d ue,jqK miq ¨Kq mou n,d wjYH kï muKla tl;=lr .kak'

iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl


Oïñl fyajdjiï