නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

biafida yskaÿu


wjYH øjH

biafid .%Eï 500

ñßia l=vq f;a ye¢ 02

neomq ;=kmy l=vq fïi ye¢ 02

ly l=vq f;a ye¢ 1$2

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1 1$2

wu weg f;a ye¢ 1 1$2

ishU,d ìla 05

foys hqI fïi ye¢ 01

rïfm - lrmsxpd

fpdma lr.;a bÕ=re-iqÿ Ækq fïi ye¢ 01

fmd,alsß fldamam 01

fmd,af;,a fïi ye¢ 03

f,dl= îÆkq f.ä 01

wuqñßia lr,a 05

l=re÷fmd;=" tkid,a" lrdnq keá

ri wkqj ¨Kq

idod .kakd wdldrh

biaika iqoaolr fidaod j;=r fífrkakg ;nd ¨Kq" .ïñßia l=vq álla" foys hqI oud iSika lr .kak'mEka tlla ,sm ;nd f;,a fïi ye¢ 03 oud r;ajQ miq wn weg oud.kak' wk;=rej Ækq"iqÿ Ækq"rïfm lrmsxpd"bÕ=re"tkid,a" lrdnq keá"l=re÷ fmd;= oud nefokakg yßkak' th neÿk miq thg biaika oud .kak'fyd¢ka lj,ï lr biaika" f;f,ka ;eïfnk ;=re ;nd thg ñßia l=vq" ;=kmy" ly" b;sß .ïñßia l=vq ál lmd.;a wuq ñßia" ;lald,s iy ishU,d iu. ¨Kq tl;= lr fmd,alsß fldmamh oud ysf|k ;=re Whd .kak'

iQmfõÈkS

.hd tAlkdhl


Oïñl fyajdjiï