ඉවුම් පිහුම්

msxfmdxf.ka fmm¾ fmdala


we;a;u l;dj rð; ysrdka lsõjg jvd rx.k fCIa;%h ;=< fuhdj fndfyda fokd okafk msx fmdx lsõju' ;uka lrmq pß;hl kñka ta jf.a m%isoaêhla ,efnkjd lshkafk;a rx.k Ys,amshl=g jf.au Ys,amskshlg jqK;a f,dl= Nd.Hhla'

fï fjkfldg foore msfhla jqK;a rð; tod jf.au úys¿fjka ;y¿fjka oÕ,, yskd fj,d fndfydu ieye,a¨fjka Ôj;a fjkak leue;s pß;hla'

Th w;f¾ IQáka ke;=j úfõlfhka bkak fj,djg Whk msyk jevj,g fkdakg Woõ lrk tl fuhdf. úfkdaodxYhla¨' mqxÑ ldf, b|,u l=iaisfha jevg yqremqreÿ fj,d bkak rð; ysrdkag rig lEu j¾. yokak mq¿jka lsh,d wdrxÑ jqK ksid wms Tyqg l;d lrd ta .ek wykak' wkak ta fj,dfj ;uhs Tyq lsõfj uu leue;s lgg ierg lkak mq¿jka cd;s yokak lsh,d' ta w;ßka .ïñßia jeäfhka od, yok fmm¾ fmdala j,g wo fjkfldg msxfmdxf. hd¿fjda w;fr f,dl= b,a¨ula ;sfhkjd lshmq ksihs tal yod.kak l%uh wms kj,sh z;re fp*aZ yryd Tng lshkak ys;=fj'

wjYH øjH
 • W!re uia .%Eï 800
 • fmd,a f;,a 1$4
 • úkdlsß w~q fldamam 1$2
 • ud¿ ñßia .%Eï 200
 • ;lald,s .%Eï 200
 • lyl=vq f;a ye¢ 2
 • î Ækq .%Eï 250
 • wn l=vq f;a ye¢ 01
 • iqÿ Ækq ìla 4
 • f.drld len,s lsysmhla
 • rïfm - lrmsxpd
 • ri wkqj ¨Kq
 • .ïñßia l=vq .%Eï 50
 • idod .kakd wkaou

  uia len,sj,g lmd ¨Kq f.drld iu. wjYH m%udKhg c,h tlalr úkdä 40 la muK ;ïnd .kak' fyd¢ka ;eïnqKq miq th mfilska ;nkak'

  f;,a ,sm ;nd th r;a jkúg rïfm lrmsxpd iu. ;,d .;a iqÿ Ækq oud úkdä 5 la muK .; jQ miq thg ;ïnd .;a uia tl;= lr th fyd¢ka lj,ï lr .kak'

  th rkajka meyehg tk úg lyl=vq iu. .ïñßia l=vq oud fyd¢ka ñY%lr úkdlsß iu. fm;s lmd .;a î Ækq iy ud¿ ñßia tl;= lr .kak'

  Ækq iy ñßia ;eïnqKq miq ,sfmka nd ;lald,s fm;s w;=rd lEug .kak' wjYH kï .ïñßia l=vq jeäfhka fhdod .; yel'

  Oïñl fyajdjiï