ඉවුම් පිහුම්

lsiia


wjYH øjH

 • ì;a;r iqÿ uo 02 hs
 • jeks,d iaj,amhla
 • foys f;a ye¢ 1$2 hs
 • ng¾ fyda ud.ßkaa fïi ye¢ 01hs
 • whsisx iSks .%eï 15 hs
 • frdai mdg fyda fld< mdg l,ßka
 • fmam¾ lmaia
 • fmdarKq ;eáhla
 • idod .kakd wkaou

  ì;a;r lvd iqÿ uoh yd ly uoh fjka lr .kak' wk;=rej fïjd fmk kÕsk ;=re .id .kak' Bgu whsisx iSkso tl;= lr .id .ekSu wjYH fjhs' ñY%%Kfha iaj,amhla yekaolg .;a miq >k iajNdjhlska ;sìh hq;=h' óg foys weUq,a iy jeks,d o tl;= fldg ñY%Kh fldgia follg fnod .kak' ±ka Tn f;dard .;a l,ßka fjk fjku fï ñY%K folg tl;= lrkak' ±ka fmdarKq ;eáhg ng¾ .d f,dl= iagd¾ fkdi,hlg whsisx isßkachlg iúlr iQodkï l< mdg ñY%%K foflka fïi yekao ne.ska udrefjka udrejg mqrjd .kak' fï i|yd ye¢ folla Ndú; lsÍu wjYH fjhs' ±ka ng¾ fyda f;,a .E fmdarKq ;eáhg ñY%Kh wÕ,a 1 1$4la muK Wig isákfia lvd f.dvj,a jla lrkak' f.dvj,a folla w;r mr;rh wÕ,a ;=kla muK úh hq;=h' ^fkdi,hla isßkachla ke;s kï l=vd m%udKfha .eUqqre yekaola Ndú; lrkak& ±ka fuh u| WKqqiqï fmdarKqqjl mq¿iaid .kak'

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr