ඉවුම් පිහුම්

cqcqíia


wjYH øjH

 • iSks lssf,da 01 hs'
 • j;=r ñ,s ,Sg¾ 500 hs'
 • fc,áka .%Eï 200 hs'
 • WKqq j;=r ñ,s ,Sg¾ 100 hs'
 • idod .kakd wkaou

  m<uqfjka iSks yd j;=r Ndckhlg oud WKqqlr .kak' fuu ñY%%Kh yekaolg f.k msôk úg kQ,a úysfok moug .ekSug l,amkdldÍ jkak' ±ka WKqqlr .;a j;=r ñ,s ,Sg¾ ishh fjku f.k fc,áka Èh lr uq,ska ilid .;a ñY%%Khg tl;= lr l,jï lr .kak' fuu ñY%%Kh iqÿiq ;eáhlg oud YS;lrKfha ;nkak' YS;lrKhla ke;skï mehla muK mfilska ;nkak' ñY%Kh leá .eiS >k jQ miq Tng wjYH yevhlg lmd .kak' tfia ilid .;a cqcqíia len,s whsisx iSksj, fyda fldaka msáj, ;jrd .kak'

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr