ඉවුම් පිහුම්

uialÜ


wjYH øjH

 • yd,a msá .%Eï 500 hs
 • j;=r fnda;,a 03 hs
 • fmd,a f;,a fnda;,a 01 hs ^msßisÿ&
 • jeks,d f;a ye¢ 02 hs
 • lr| uqx.= lene,a,la
 • lrdnq keá 5"6 la ^l=vq lr.;a &
 • lcq uo w~q fldamam 1$2la
 • r;= iSks .%Eï 250 hs
 • idod .kakd wkaou

  yd,a msá y,d f.k j;=r ál ál ñY% lrñka fyd¢ka moï fjk;=re wkd .kak' fuu msá ñY%Khg iSkso tl;= lr.kak' fuu msá .=,sh jßka jr j;=frka fidaod yßñka tu msá ñY%Kh j;=r Ndckhlg tl;= lr .kak' wk;=rej tu ñY%%Khg fmd,a f;,a oud u| .skaof¾ ;nd úkdä y;<sia myla muK ye¢ .dkak' fufia ye¢ .dk úg msá ñY%Kh fuda,shla fia leá .efikq we;' túg <sfmka nd jeks,d iy lcq uo ñY%% lr ;eáhlg oud ksfjkak yer len,sj,g lmd .kak'

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr