ඉවුම් පිහුම්

udIa fuf,daia


wjYH øjH

 • iSks lsf,da 01 hs
 • fc,áka .%Eï 100 hs
 • we,a j;=r ñ,s ,Sg¾ 750 hs
 • l,ßka wjYH muK
 • whsiska iSks wjYH muK
 • ng¾ iaj,amhla
 • ;eáhla
 • idod .kakd wkaou

  fc,ákaj,g j;=r ñ,s ,Sg¾ ;=kaishhla muK ñY% lr úkdä myf<djla muK mfilska ;nd .kak' ±ka fjk;a n÷kla f.k thg we,a j;=r oud Bg iSks o tl;= lr <sm ;nkak' fï ñY%Kh meKsjk;=re ye¢ .dkak' ñY%Kh <sfmka nd fc,áka tl;= lr fyd¢ka l+re .d h<s;a u| .skafka ;eìh hq;=hs' úkdä 4-5la tfia ;nd <sfmka nd >k jk;=re .id .kak' fuh fmk kÕsk ;=re .id .; hq;=h' oeka l,ßka tl;= lrkak' .id .;a ú.iu ng¾ ;ejrE ;eáhlg oud .kak' fyd¢ka ksjqKq miq lene,sj,g lmd f.k whsisx iSksj, ojgd .kak'

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr