ඉවුම් පිහුම්

lsß fc,s


wjYH øjH

 • lsß mhskaÜ 01 hs
 • iqÿ iSks wjqkai 01 hs
 • fc,áka wjqkai 01 hs
 • foys f,,s iaj,amhla
 • idod .kakd wkaou

  uq,ska foys f.ähla f.k f,,s .id f.k fmdä lene,sj,g lmd .kak' th idiamdklg oud .kak' bkamiq lssß iy iSks yd fc,áka tu n÷kg tl;= lr fyd|ska ñY%% lrkak' <sm ;nd fc,áka fyd¢ka Èh jk;=re ñY%% lrkak' ±ka th <sm ;nd fmrd Ndckhlg oud YS;lrKfha ;nkak' th moug iú jQ miq lEug .; yelshs

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr