ඉවුම් පිහුම්

;, ler,s


wjYH øjH

 • ;, .%Eï 250
 • ls;=,a yl=re .%Eï 500hs
 • ¨Kqq iaj,amhla
 • f;,a lvodis
 • idod .kakd wkaou

  m<uqj ;, fidaod .rd fõ,df.k jxf.ähl oud fldgd .kak' fyd¢ka flgqKq miq yl=re yd ¨Kqq moug tl;= lr kej; fldgkak miqj fjk;a Ndckhlg ;ud fyd¢ka l,jï lr È.á yevhlg iod f.k ;, len,s f;,a lvodisj, T;d .kak'

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr