ඉවුම් පිහුම්

wem,a l%Sï mqäx


wjYH øjH

 • l=vd lene,sj,g lmd .;a
 • wem,a rd;a;,a 01 hs
 • áka lsß áka 01 hs
 • j;=r áka 1 1$2 hs ^áka lsß áka tl m%udKfhka &
 • ì;a;r iqqÿ uo 3- 4 hs
 • ì;a;r ly uo 03 hs
 • fc,áka f;a ye¢ 06 hs
 • jeks,d f;a ye¢ 1 hs
 • iSks fïi ye¢ 3-4 la
 • idod .kakd wkaou

  m<uqj wem,a f.ä fidaod l=vd len,sj,g lmd .kak' thg iSks tl;= lr ;ïnd .kak' ^biagq lr.kak'& bka miqj áka lsßj,g j;=r áka tlyudr tl;= lr lsß idod .kak' ±ka fuu lsßj,g biagq lr .;a weme,a j,ska fldgila oud íf,kv¾ lr.kak' ì;a;r ly uoh iSks oud .id .kak' th lsß ñY%%Khg tl;= lr .kak' thgu Èhlr .;a fc,áka iy jeks,d f;a yekaolao tl;= lr fmk kÕsk ;=re .id .kak' ì;a;r iqÿ uoho thgu tl;= lr .id .kak' wjidkfha biagq lr .;a b;sß wem,a ál Wäka bi YS;lrKfha ;nd ilia jQ úg wdydrhg .kak'

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr