ඉවුම් පිහුම්

lcq fgd*s


wjYH øjH

 • lcq uo 50 hs
 • iSks .%eï 250hs
 • ng¾ iaj,amhla
 • lsß fldamam 1$2
 • fgd*s ñY%Kh ±óug ;eáhla
 • frdai j;=r wjYH muK
 • idod .kakd wkaou

  iSksj,g lsß oud Èh lrkak' tu n÷k <sm ;nd ng¾ állao oud fyd¢ka WKqq lr .kak' Wl=jk úg isyskaj lmd .;a lcq uo len,so oukak' >k jkf;la <sm ;nd ndf.k frdai j;=r .dk ,o ;eáhlg oud lene,s ,l=Kq lr ñY%Kh ksjqKqq miq lmd .kak'

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr