ඉවුම් පිහුම්

fureka wem,a ndialÜ


wjYH øjH

 • wem,a f.ä 03 hs
 • ì;a;r iqÿ uo 02hs
 • iSks wjqkai 4-5 la
 • fldaka msá fïi ye¢ 01-2la
 • Ñma l%Sï .%Eï 100 hs ^fjf<| fmdf<ka ,nd .; yelshs&
 • idod .kakd wkaou

  m<uqfjka ì;a;r iqÿuo f.k fyd¢ka ;Ügq lr thg iSks iaj,amh ne.ska tl;= lrñka ;Ügq lr.kak' fuu ñY%%Khgu fldaka msá tl;= lr.kak' fuu ñY%%Kh fkdi,hlg mqrjd ndialÜ tlla f,i mhsma lrkak' bkamiq ndialÜ tlg fjku ye~,hla o mhsma lr .kak' wk;=rej th W÷kl ;nd mehla muK fõ,d mq¿iaid .kak' ±ka ilid .;a ndialÜ tl ;=<g Ñma l%Sï mqrjd lmd .;a wem,a len,s ;nkak' wjidkfha ye~,h .id ndialÜ tl iïmQ¾K lr .kak'

  iQmfõ§ iqñ;a rx.k

  ilia lf<a iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr