ඉවුම් පිහුම්

nKaaavlald fufyu youq


wjYH øjH

 • ,má nKavlald .%Eï 250 hs
 • lv, msá .%Eï 150
 • ¨Kqq moug
 • lE,s ñßia fyda
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1 1$2 hs
 • foys hqI fïi ye¢ 1$2 hs
 • ì;a;r 01hs
 • fldaka *a,j¾ ye¢ 01 hs
 • ne§ug f;,a w~qfldamam 1 1$2 hs
 • idod .kakd wkaou

  m<uqfjka u ,má nKavlald keÜg ;sìh § y;rg m<d .kak tf,i y;rg m,d .;a ,má nKAavlaldj,g ¨Kqq moug" ñßia len,s fyda ñßia l=vq fldaka *a,j¾ wdÈh ñY% lrkak wk;=rejd ì;a;rh lvd tu idrej,g m<uq ñY%Kh oud fyd¢kaa l,jï lr lv,msáj, ojgd .eUqre f;f,a neo.kak

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr