නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

.S%ka wem,a lßh


wjYH øjH

 • fld< wem,a f.ä 03
 • fmd,a f;,a fïi ye|s 02
 • f,dl= Ækq f.ä 1$2
 • wuq ñßia lr,a 02
 • iqÿ Ækq ìla 03
 • lrmsxpd b;a;la
 • rïfma lene,a,la
 • wn f;a yekaola
 • l=re÷ fmd;= lene,a,la
 • lE,s ñßia f;a yekaola
 • ñßia l=vq f;a ye|s 02
 • ly l=vq f;a ye|s 1$4
 • ;=kmy l=vq f;a ye|s 01
 • fmd,a lsß fldamam 01
 • ¨Kq wjYH m%udKhg


idod.kakd wdldrh

wem,a fyd¢ka fidaod lmdf.k weg bj;a lr .kak' ñßia l=vq" ly l=vq" ¨Kq thg tlalr ñY%lr mfilska ;nkak' Ndckhla ,sm u; ;nd thg wn oud tAjd fyd¢ka mqmqrk úg iqÿ Ækqq" f,dl= Ækq" wuq ñßia" l=re÷" rïfma" lrmsxpd" úh<s ñßia len,s" ;=kmy oud úkdä 02 la 03 la fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiq lmd.;a wem,a tlalr ñY% lr j;=r iaj,amhla oud mshklska jid úkdä 05 la uo .skafka msi .kak' wk;=rej fmd,alsß iy ¨Kq tl;=lr úkdä 02 lska ,sfmka bj;alr .kak'


iQmfõoskS
ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka


Oïñl fyajdjiï